ข่าวเด่นเกาะกระแส

วาระครม.ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2560

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งคงวาระสำคัญในครั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน(รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ 2560 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)   กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เรื่องการใช้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช(ประเทศไทย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560-2579 และสำนักงบประมาณ เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ   ด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 1 พร้อมเสนอร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560- 2564  

อ่านเพิ่มเติม