ไอเอสเอ็น

ปชช.มองลงทะเบียนคนจนไม่ช่วยทำชีวิตดีขึ้น-ขอคงบัตรทอง

  กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ ประชาชนมองลงทะเบียนคนจน ยกระดับความเป็นอยู่ได้น้อย แต่จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น จี้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้เสมอภาคกัน คงบัตรทอง    กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย…เพื่อประชาชนฐานราก" เกี่ยวกับนโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 51.6 มองว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ได้ ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 48.4 มองว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดยที่ ร้อยละ 39.6 เชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด    ทั้งนี้ ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 24.4 เห็นว่า รัฐควรจัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลฟรี,มีส่วนลดค่ารักษาในรพ.เอกชน มากสุด, รองลงมา ร้อยละ 23.0 ให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ,ร้อยละ 18.3 จัดหางานให้ผู้ที่ว่างงาน และ ร้อยละ 11.1 คูปองส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทาง, ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของประชาชน ที่อยากให้รัฐ จัดสวัสดิการ ให้ประชาชนทั้งประเทศ ทั้งคนจน คนรวยเท่าเทียมกัน คือ ร้อยละ 43.4 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (รักษาฟรีคงบัตรทองคุณภาพการรักษาพยาบาลเสมอภาคกัน),ร้อยละ 17.5 การลดค่าครองชีพ ได้แก่ลดราคาสินค้าจัดขายของถูกลด/ฟรีค่าน้ำ - ค่าไฟรถเมล์-รถไฟฟรีฯลฯ และร้อยละ 13.8 ด้านการอบรมวิชาชีพ/ สร้างอาชีพ   อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่ารัฐควรให้สวัสดิการเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือคนทั้งประเทศอย่างเสมอภาคกัน ร้อยละ 64.3 ระบุว่า ควรให้สวัสดิการเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่ร้อยละ 35.7 ระบุว่าควรให้สวัสดิการกับคนทั้งประเทศเสมอภาคกัน

อ่านเพิ่มเติม